Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van GEVELGROEP BV

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1
Alle contracten die tot stand komen tussen GEVELGROEP BV en de klant zijn onderworpen aan de voorliggende voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen. Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant, zelfs deze vermeld op zijn bestelbonnen of andere documenten, worden voor niet-geschreven gehouden. In geen geval kan het stilzwijgen van GEVELGROEP BV worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

1.2
Alle contracten worden afgesloten op de zetel van GEVELGROEP BV of eventueel bij de klant thuis.


Artikel 2. Offertes/prijsbestekken

2.1
De door GEVELGROEP BV gemaakte offertes of prijsbestekken zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Prijsopgaven zijn vrijblijvend en zonder verbintenis, eventuele wijzigingen t.o.v. de offerte worden later verrekend. Offertes of prijsbestekken opgemaakt aan de hand van een meetstaat worden geverifieerd op de werf bij aanvang of tijdens de werken. Eventuele afwijkingen worden onmiddellijk verrekend in meer- of minprijs.

2.2
De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van aanvaarding van de prijsofferte door de klant aan GEVELGROEP BV.

2.3
Gedurende of op het einde van de werkzaamheden zal steeds een exacte opmeting en/ of update van de werken worden gedaan. Aan de hand van deze opmeting wordt het saldo van de werken berekend. Het door de klant te betalen saldo betreft de totale rekening van de werken, verminderd met eventuele betaalde voorschotten.

2.4
Raamopeningen worden niet standaard van de meting afgetrokken. Dit wordt voor elk project specifiek berekend. GEVELGROEP BV volgt de voorschriften en details van de leverancier en systeemhouder, wat betreft verwerking, plaatsing en detail uitvoering.

2.5
Op het moment dat de stelling wordt geplaatst, zal de vlakheid en pas van de te bepleisteren gevels, wanden, plafonds, luifels, oversteken worden gecontroleerd. Een afwijking dient onmiddellijk te worden gemeld en noodzakelijke uitvullingen worden in overleg bepaald en verrekend in meer- of minprijs.

GEVELGROEP BV bepaalt zelf welk type stelling gebruikt zal worden om de afgesproken werken uit te voeren. Het al dan niet gebruiken van een stelling kan in geen enkel beding onderwerp zijn of aanleiding geven tot een financiële verrekening.

2.6
De in een offerte of prijsbestek vermelde prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Bijkomende werken zullen verrekend worden aan 45,00 EUR/uur.

2.7
GEVELGROEP BV heeft het recht de prijzen aan te passen ten gevolge van koerswijzigingen op de internationale markten.

 

Artikel 3. Uitvoeringstermijnen

De op de offerte aangeduide uitvoeringstermijnen zijn slechts indicatief en kunnen door GEVELGROEP BV worden gewijzigd. Vertraging in uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot betaling van gelijk welke vorm van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 4. Verplichtingen van de klant bij aanvang van de werken

4.1
De klant dient tijdens de gehele duur van de werken te voorzien in:

– Warm / koud water;
– Elektriciteit (220v/16amp);
– Permanente toegang tot de zekeringskast;
– Permanente toegang tot een toilet. Indien er geen toegang is, of er werd geen toilet voorzien, zal er door GEVELGROEP BV één toilet worden voorzien op kosten van de klant. Dit betreft een extra-kost, dewelke op de eindfactuur zal worden aangerekend.
– Vrije toegang tot de werf, namelijk deze dient bereikbaar te zijn met een vrachtwagen op een 2 meter vrije zone over de lengte van de te bepleisteren gevels,
– Een plaats om materialen te stockeren. Indien noodzakelijk zal er door GEVELGROEP BV een oplossing gezocht worden op kosten van de klant. Dit betreft een extra-kost, dewelke op de eindfactuur zal worden aangerekend.

4.2
Indien het noodzakelijk is dat GEVELGROEP BV de eigendom van de buren betreedt, dient de klant voorafgaandelijk een schriftelijke toelating met als bijlage een staat van bevinding van de te betreden eigendom te bekomen, en deze uiterlijk de dag voor de aanvang van de werken over te maken aan GEVELGROEP BV.

4.3
De klant dient voor de aanvang van de werken de eventuele aan of op de gevel bevestigde verlichting, reclameborden, kabels, lampen, parlofoons, zonnewering, tenten,… verwijderen. Indien de klant verzoekt dat GEVELGROEP BV overgaat tot verwijdering, kan GEVELGROEP BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele beschadigingen. De verwijdering zal door GEVELGROEP BV in regie gebeuren.

4.4

De klant dient voor de aanvang van de werken de plaatsing van een stelling of inname van de openbare weg aan te vragen. Deze bijkomende kosten zijn ten laste van de klant. Indien GEVELGROEP BV hiervoor het nodige dient te doen, wordt er 250,00 EUR extra aangerekend, meer de kosten van de inname van de openbare weg.

4.5
Indien de uit te voeren werken vertraging op lopen, om welke reden ook, zal een eventuele verlenging van de huur van de stelling in meerprijs verrekend worden. De vergunning om onze stelling te mogen plaatsen, dient in dit geval opnieuw door de klant zelf aangevraagd te worden. De verbonden kosten hieraan zijn ten laste van de klant dewelke op het eindfactuur zal verrekend worden.

4.6
Indien de klant verwacht dat GEVELGROEP BV hiervoor zijn diensten ter beschikking stelt, zal een extra dossierkost aangerekend worden van €750. Dit betreft een extra kost welke op de eindfactuur zal worden aangerekend. Alle uitzonderlijke kosten inherent aan de aanvraag tot omgevingsvergunning zullen in regie doorgerekend worden aan €50/uur.

 

Artikel 5. Verborgen gebreken

Indien bij het afkappen van de bestaande bepleistering of andere bestaande gevelbekleding tijdens de voorbereidende werken verborgen gebreken worden vastgesteld, maakt een eventuele herstelling ervan geen deel uit van de offerte.

 

Artikel 6. Schade veroorzaakt door derden

Indien er tijdens en na de werken beschadigingen door derden worden veroorzaakt, zullen de kosten van de herstelling door GEVELGROEP BV worden verrekend in meerwerk.

 

Artikel 7. Annulatie

Indien de overeenkomst door de koper éénzijdig, geheel of deels, verbroken wordt, om welke reden dan ook, met inbegrip van overmacht, zal de koper een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de verkoopprijs. In ieder geval is de minimumvergoeding van 20% van de verkoopprijs verschuldigd. Herhaald schriftelijk verzoek tot opmeting en/of plaatsing, vanwege de verkoper, impliceert de éénzijdige verbreking lastens de koper, waarvoor de koper de verkoper schadeloos zal dienen te stellen conform de bovenvermelde paragraaf. Omwille van het wederkerigheidsprincipe geniet de koper dezelfde voorwaarden.

 

Artikel 8. Factuurprijs en betaling

8.1
Bij bestelling dient de klant 25% van het totale bedrag te betalen. Bij aanvang van de werken dient de klant 50% van het totale bedrag betaald te hebben. Na beëindiging van de werken zal het resterende bedrag (25%) binnen 8 dagen na factuurdatum worden betaald.

8.2.
Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de klant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij een verwijlintrest verschuldigd van 10% per maand, of de wettelijke intrestvoet bepaald overeenkomstig artikel 5 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, indien deze hoger is. 
Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd.

8.3
Indien de klant in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, zal het factuurbedrag bovendien worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd het recht op een redelijke schadeloosstelling voor eventuele invorderingskosten overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
 Bij niet-naleving van onze kant, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant verschuldigd.

8.4
Bij niet betaling van de factuur behoudt GEVELGROEP BV het recht om de werkzaamheden niet verder te zetten, en aan een volgende werf te beginnen. Dit betekent dat pas na afwerking van deze laatste werf de werkzaamheden opnieuw zullen worden aangevat. “Indien de stelling dient verwijderd te worden en achteraf opnieuw dient geplaatst te worden, gebeurt dit op kosten van de klant. Extra kosten voor de aanvraag van en het huren van een parking en trottoir zullen ten laste zijn van de klant.”

8.5
De klant kan geen enkel bedrag inhouden als borg.

8.6
De betaling houdt in dat de gepresteerde werken conform de bestelling werden uitgevoerd, en geen gebreken vertonen.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1
Indien GEVELGROEP BV door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.

9.2
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan GEVELGROEP BV zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen; stakingen, slechte weersomstandigheden, vorst, niet voorzienbare omstandigheden bij toeleveranciers of derden waarvan GEVELGROEP BV afhankelijk is.

9.3
Indien een overmachtssituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan één maand, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Heeft GEVELGROEP BV bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1
GEVELGROEP BV zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte, onrechtstreekse, economische schade of voor schade aan de reputatie of derving van winst, van kansen tot contracteren enz.. De
verantwoordelijkheidsbeperking is eveneens van toepassing op de werknemers en aangestelden van GEVELGROEP BV.

10.2
In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van GEVELGROEP BV zich tot de factuurwaarde. Er kan geen bijkomende schadevergoeding van GEVELGROEP BV worden gevraagd.

10.3
Het bedrag van de schade kan in geen geval in mindering worden gebracht van de te betalen factuur. De verzekeringsmaatschappij van GEVELGROEP BV doet de verdere afhandeling.

10.4
Elke schadeclaim dient binnen 8 dagen per aangetekend schrijven worden overgemaakt aan GEVELGROEP BV.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

In afwijking van artikel 1583 Burgerlijk Wetboek blijven de geleverde goederen, ook al werden deze goederen geïncorporeerd, eigendom van GEVELGROEP BV tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom, intresten en eventuele kosten. Bij betaling met cheque of door overschrijving gebeurt de eigendomsoverdracht na definitief incasso van de bedragen. Alle risico’s vallen ten laste van de koper vanaf levering.

 

Artikel 12. Klachten

Op straffe van verval dient de klant elke klacht of protest binnen 8 dagen na de beëindiging van de werkzaamheden per aangetekend schrijven over te maken aan GEVELGROEP BV.

 

Artikel 13. Bevoegdheid

Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Mechelen.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen GEVELGROEP BV en de klant is het Belgisch recht van toepassing.

 

Artikel 15. Geldigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden voor ongeldig wordt gehouden of nietig wordt verklaard, zal dit geen invloed hebben op de toepassing van de overige bepalingen ervan

 

Printversie

Geef jouw gevel
een make-over