Privacy

Persoonlijke levenssfeer - terms of use

Gevelgroep BV (hierna ‘De Gevelgroep’) stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens veilig aan ons kunt blijven toevertrouwen. Zo gaat De Gevelgroep steeds op een veilige en discrete manier om met persoonsgegevens en zijn alle redelijke veiligheidsmaatregelen (op technisch en organisatorisch vlak) genomen teneinde verlies, wijziging, toegang door onbevoegden, accidentele verspreidig onder derden en/of elke andere onrechtmatige verwerking van verzamelde persoonsgegevens te vermijden. Wij zullen uw persoonsgegevens altijd gebruiken op een eerlijke manier die recht doet aan het vertrouwen dat u in ons stelt.

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt steeds in overeenstemming met de geldende Belgische en Europese privacyreglementering, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘AVG’ of de ‘GDPR’).

Voor de toepassing van deze Privacyverklaring wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meerdere elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

1.    Reikwijdte van deze Privacyverklaring

Aan de hand van deze Privacyverklaring wenst De Gevelgroep u op een duidelijke en transparante wijze uit te leggen welke persoonsgegevens van u worden verzameld, waarom we dat doen, hoe we deze gegevens gebruiken en met wie u contact kunt opnemen indien u hierover vragen heeft.
De Gevelgroep kan deze Privacyverklaring wijzigen of bijwerken om tegemoet te komen aan feedback van klanten of om veranderingen in haar verwerkingsactiviteiten te weerspiegelen.

2.     Verzamelen van persoonsgegevens

2.1 Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt

Wij verzamelen onder meer persoonsgegevens wanneer u:
•    onze website bezoekt;
•    persoonsgegevens meedeelt tijdens het gebruik van onze website (inclusief onze pagina’s op sociale media). Bij wijze van voorbeeld, wanneer u online een offerte aanvraagt;
•    klant wil worden/wordt;
•    contact met ons opneemt via de diverse kanalen die u ter beschikking worden gesteld;
•    de formulieren en contracten invult of ondertekent die wij u voorleggen;
•    zich abonneert op onze nieuwsbrief, ingaat op onze uitnodigingen, deelneemt aan wedstrijden;
•    online of elektronisch interacteert met ons;
•    contact opneemt met onze klantendienst.
Wanneer wij uw persoonsgegevens vragen, heeft u het recht om daar niet op in te gaan. In dat geval respecteren we je keuze, maar u begrijpt dat we in dat geval bepaalde diensten mogelijks niet kunnen uitvoeren.

2.2 Welke gegevens worden verwerkt

De Gevelgroep verwerkt de volgende persoonsgegevens:
•    Persoonlijke contact- en identificatiegegevens: uw naam, voornaam, BTW-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en IP adres;
•    Kenmerken van uw woning (waaronder een afbeelding van (een onderdeel van) uw woning);
•    Andere persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (waaronder het bieden van een goede dienstverlening): facturatie, gegevens betreffende uw lichamelijke mobiliteit (indien nodig), huishoudgrootte, gezinssamenstelling en uw huidig beroep.
•    Andere persoonlijke informatie: uw koopgedrag, productfeedback, voorkeuren en informatie over uw interesses, openbaar beschikbare informatie, zoals blogs en berichten.

De Gevelgroep gebruikt cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde gegevens verzamelen wanneer u de De Gevelgroep website bezoekt. Zie onze Algemene voorwaarden voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten in dit verband.

3.    Waarom De Gevelgroep persoonsgegevens verzamelt

De Gevelgroep verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder opgesomde welbepaalde, specifieke en gerechtvaardigde doeleinden:

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, BTW-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer en betalingsgegevens
Doeleinde: Beheer en uitvoering van bestellingen
Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, BTW-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, kenmerken van uw woning, gegevens betreffende uw lichamelijke mobiliteit, huishoudgrootte, gezinssamenstelling en uw huidig beroep.
Doeleinde: Uitvoering van de overeenkomst (met inbegrip van facturatie en bieden van naverkoopdiensten)
Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Doeleinde: Service voor, tijdens of na verkoop (via brief, telefoon, e-mail en online chat), klachtenbehandeling.
Rechtsgrond: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer
Doeleinde: Verzameling van algemene productfeedback.
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, adres en e-mailadres
Doeleinde: Klanten actief betrekken en inlichten over onze producten en diensten door middel van gerelateerde communicatie
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en kenmerken van uw woning
Doeleinde: Versturen van reclameberichten (met inbegrip van informatie over De Gevelgroep, haar producten en diensten, wedstrijden en promoties). Dit kan op elektronische wijze (bv. sms, e-mail en online reclame) en/of via de post. Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend
Rechtsgrond: Toestemming (prospecten) of gerechtvaardigd belang (klanten)

Welke persoonsgegevens: Uw koopgedrag, voorkeuren en informatie over uw interesses, openbaar beschikbare informatie, zoals blogs en berichten en IP adres
Doeleinde: De Gevelgroep kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt De Gevelgroep een vollediger beeld van u als klant, waarmee De Gevelgroep u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn. Hierdoor kunnen we onze diensten en producten verbeteren en verder ontwikkelen.
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, BTW-nummer, adres en betalingsgegevens
Doeleinde: Om te voldoen aan wettelijke, reglementaire en administratieve verplichtingen
Rechtsgrond: Wettelijke verplichting

Welke persoonsgegevens: Naam, voornaam, BTW-nummer, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens en facturen
Doeleinde: Ter verdediging en bescherming van onze rechten verwerken we uw persoonsgegevens
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens: Uw koopgedrag
Doeleinde: Om onze dagelijkse werking te verbeteren voeren wij demografische studies of audits uit.
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

Welke persoonsgegevens: Uw koopgedrag, productfeedback, voorkeuren en informatie over uw interesses, openbaar beschikbare informatie, zoals blogs en berichten
Doeleinde: Voor profileringsdoeleinden, inclusief het analyseren van de gegevens en het opmaken van statistieken, kunnen wij bijvoorbeeld uw gegevens verwerken in het kader van prospectie. De prospectie blijft beperkt tot offertes en voorstellen betreffende producten of diensten aangeboden door De Gevelgroep zelf. U kan te allen tijde en kosteloos bewaar maken tegen deze vorm van verwerking
Rechtsgrond: Gerechtvaardigd belang

4.    Delen van persoonsgegevens door De Gevelgroep

4.1 Leveranciers

De Gevelgroep kan uw persoonsgegevens delen met derden indien dit nodig is om onder andere transacties te verwerken of door jou aangevraagde diensten of bestelde producten te behandelen (zoals bijvoorbeeld om een offerte op te maken, de voltooiing van bestellingen, klachtenbehandeling, etc. ). In deze gevallen worden je gegevens gedeeld met deze derden, maar uitsluitend voor het verlenen van deze diensten of producten en in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

4.2. Verbonden bedrijven

De Gevelgroep deelt uw persoonsgegevens met haar verbonden bedrijven. Binnen onze groep passen we dezelfde maatregelen toe om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde gewaarborgd is.

4.3  Wettelijke vereisten

De Gevelgroep kan uw persoonsgegevens overdragen wanneer zij daartoe wettelijk wordt verplicht of indien zij te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen.

5.    Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens

U beschikt over heel wat rechten om u meer controle te geven over de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder vindt u wat meer informatie:

5.1 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

Elke betrokkene heeft het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten, informatieberichten, voorstellen en aanbiedingen voor De Gevelgroep-producten en diensten ("opt-out"). 

Merk op dat als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u, indien u een klant bent, wel nog berichten van De Gevelgroep kunt ontvangen in het kader van de uitvoering van uw bestelling of de nazorg (bv. om uw tevredenheid te meten).

5.2 Recht op inzage, rechtzetting, beperking en bezwaar

U heeft steeds het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als De Gevelgroep (bijvoorbeeld omwille van wettelijke verplichtingen) geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal zij u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U heeft ook het recht om De Gevelgroep te verzoeken om onjuistheden of onvolledigheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Daarenboven kan u, indien u dit nodig acht, De Gevelgroep verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

U kunt altijd, zonder kosten, bezwaar maken tegen de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens.

5.3. Recht op wissing van gegevens

U kan ons onder bepaalde voorwaarden vragen om uw gegevens te wissen. In dit geval dient u er evenwel rekening mee te houden dat wij u geen service meer kunnen bieden indien u dat wenst. Uw recht op vergetelheid is echter niet absoluut. Wij hebben het recht uw gegevens te blijven bewaren wanneer dat nodig is voor onder meer:
-    de naleving van een wettelijke verplichting
-    het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering

5.4. Recht op intrekking van toestemming

Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kan u deze toestemming te allen tijde weer intrekken op eenvoudig verzoek gericht aan De Gevelgroep. 

5.5 Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Ook heeft u het recht om, onder bepaalde voorwaarden, de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van de overeenkomst of waarvoor u toestemming heeft gegeven, door ons te laten overdragen aan  een andere verwerkingsverantwoordelijke. Voor zover het technisch mogelijk is, sturen wij uw persoonsgegevens rechtstreeks door aan de nieuwe verwerkingsverantwoordelijke.

5.6. Uitoefenen van uw rechten

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door ons een e-mail te versturen op het volgende e-mail adres: info@gevelgroep.be

Om uw identiteit te kunnen nagaan, vragen wij u om een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart mee te sturen.

6.    Veiligheid en bewaren van gegevens

6.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft De Gevelgroep verschillende technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking. De Gevelgroep bewaart uw persoonsgegevens uitsluitend in beveiligde en gecontroleerde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun taken. 

De servers waarop uw persoonsgegevens zijn opgeslagen staan in een gecontroleerde omgeving met beperkte toegang.

6.2 Bewaring

De Gevelgroep zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. De concrete duur van verwerking en bewaring wordt bepaald in functie van de doeleinden van de verwerking, rekening houdend met de verjaringstermijnen en de gebeurlijke bewaringsplichten voortvloeiend uit specifieke wetgeving (bv. boekhoudkundige en sociale wetgeving).

7. Contact opnemen of klachten

De Gevelgroep treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij verwerkt (“verwerkingsverantwoordelijke”). Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacyverklaring of de manier waarop De Gevelgroep persoonsgegevens verzamelt, kan u steeds contact opnemen via telefoon, e-mail of per brief.

Telefoon op +32 (0)2 304 22 00
E-mail naar info@gevelgroep.be
Brief naar: Gevelgroep BV, Londerzeelsesteenweg 34, 1861 Westrode 

Meer informatie over uw rechten kan u terugvinden op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop De Gevelgroep uw persoonsgegevens verwerkt, kan u klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Geef jouw gevel
een make-over